Sepblac

Expertos externos

Tradución non oficial para fins informativos.

Consulte a nosa política lingüística.

 

O artigo 28 da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, establece que as medidas de control interno adoptadas polos suxeitos obrigados deben ser obxecto dun exame anual por parte dun experto externo. O informe do experto externo deberá describir de forma detallada as medidas de control interno adoptadas polo suxeito obrigado, valorando a súa eficacia operativa e propoñendo, se é o caso, eventuais rectificacións ou melloras.

Nesta sección descríbense as principais funcións e obrigas dos expertos externos en relación co exame anual ao que se refire o artigo 28 da Lei 10/2010, do 28 de abril.