Sepblac

Medios de pagamento

Tradución non oficial para fins informativos.

Consulte a nosa política lingüística.

 

Os movementos de efectivo e doutros medios de pagamento foron obxecto dunha renovada atención dende o ámbito da prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo. As evidencias proporcionadas respecto da utilización de elevadas cantidades de efectivo en esquemas delituosos motivaron a introdución, en 2003, da obriga de declarar determinados movementos de medios de pagamento.

Nesta sección defínense os medios de pagamento suxeitos á obriga de declaración previa e detállanse as obrigas das persoas físicas que, ben por conta propia ou por conta de terceiros, realicen os movementos de medios de pagamento aos que se refire a Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.