Sepblac

Publicacións

Tradución non oficial para fins informativos.

Consulte a nosa política lingüística.

 

Esta sección de publicacións ofrece aos suxeitos obrigados, e demais interesados, informes, guías, recomendacións e outros documentos relacionados coa prevención do branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.

Así mesmo, nesta sección encóntranse dispoñibles as memorias de actividades do Sepblac dos últimos anos.

Por último, esta sección ofrece determinados documentos elaborados por outros organismos nacionais e internacionais que, dada a súa natureza, poden resultar de interese para a prevención do branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.