Sepblac

Suxeitos obrigados

Tradución non oficial para fins informativos.

Consulte a nosa política lingüística.

 

O réxime de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo vixente en España establece determinadas categorías de persoas e entidades que, por motivo da súa actividade, ostentan a condición de suxeitos obrigados.

Nesta sección recóllense consideracións de carácter xeral acerca dos suxeitos obrigados e as súas obrigas en materia de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.