Sepblac

Experts externs

Traducció no oficial amb fins informatius.

Consulte la nostra política lingüística.

 

L’article 28 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme establix que les mesures de control intern adoptades pels subjectes obligats han de ser objecte d’un examen anual per part d’un expert extern. L’informe de l’expert extern haurà de descriure de manera detallada les mesures de control intern adoptades pel subjecte obligat, valorar-ne l’eficàcia operativa i proposar, si escau, eventuals rectificacions o millores.

En esta secció es descriuen les principals funcions i obligacions dels experts externs en relació amb l’examen anual a què es referix l’article 28 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril.